Hírek

Elérhetőségek

Álláshirdetés - aljegyzői munkakör betöltésére

Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal  aljegyző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.04.15-2022.05.14. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.04.15-2022.05.14-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 69.

Pest megye, 2378 Pusztavacs, Béke tér 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. § (3) bekezdése szerint, valamint az Önkormányzati hatásköri jegyzék figyelembevételével helyettesíti a jegyzőt, segíti munkáját, és ellátja az általa meghatározott feladatokat.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Az Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal Pusztavacsi Kirendeltsége.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Főiskola, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Jogi vagy közigazgatási szakvizsgával vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik. Amennyiben a fentiek egyikével sem rendelkezik, akkor vállalja, hogy a kinevezését követő 1 éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól adott mentesítést megszerzi.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (II.20.) Korm. r. 1.sz. melléklete szerint készített részletes, fényképes szakmai önéletrajz.

A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések.

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (Kttv. 39. §. (1) bek.), vagy annak igénylését igazoló okirat.

Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.

Nyilatkozat, hogy kinevezés esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv. 84-85. §.).

Nyilatkozat, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt.

Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

Nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petrányi Tamás polgármester nyújt, a 06-29/385-131 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÚJL/3265-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

 

Személyesen: , Pest megye, 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 69. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján az aljegyző kinevezéséről Újlengyel Község Polgármestere dönt, mely során személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uava9thcf7